De weg die voor mij bestemd is

‘De weg die voor mij bestemd is’

Roeping als proces

Schrijven en nadenken over je diepste motivatie, over de kern van waaruit je leeft, de keuzes die je maakt, je stijl van leven, is niet gemakkelijk. Wanneer ik zeg dat God of Jezus Christus de Bron is van mijn bestaan wat zeg ik dan? Heeft mijn keuze voor het religieuze leven te maken met een ideaal, waarvan ik het de moeite waard vind om dat na te streven, of met een concrete wijze van leven, die ik samen met anderen in de praktijk breng?

Een antwoord op deze vragen is er waarschijnlijk niet. Wat ik wel kan proberen is om vanuit mijn eigen leven terug te kijken naar situaties die te maken hebben met geloof. Ik doe dat ook in het besef dat roeping alles te maken heeft met gemeenschap. De postsynodale apostolische exhortatie Pastores dabo Vobis merkt hierover op: “In de huidige context bestaat ook de neiging om zich de verhouding van de mens tot God op individualistische en geheel innerlijke wijze voor te stellen, alsof de roeping van God rechtstreeks de enkeling bereikt zonder enige bemiddeling van de gemeenschap en een voordeel of het heil van het geroepen individu beoogt en niet de totale toewijding van God in de dienst aan de gemeenschap.”

Geen gewoon beroep
Op de lagere school kreeg ik een kinderbijbel en wel het Oude Testament. Ik heb die verhalen telkens weer gelezen en herlezen. Een van de verhalen die het meeste indruk hebben gemaakt, was het verhaal waarin God zich openbaart aan Abraham en hem een nageslacht beloofd dat zo groot is als er sterren aan de hemel zijn. Waarom dat zo was weet ik nu nog niet. In die tijd werd ik ook misdienaar bij de Karmelietessen in Echt. Elke morgen kwam er een pater voor de viering. Mijn ervaring daar was dat godsdienst ook wel saai kon zijn. Altijd maar weer dat groene kazuifel en dezelfde mensen in de kapel. Desondanks ging ik er altijd graag naar toe. Toen de zusters een keer vroegen wat ik later wilde worden, zei ik: pastoor. Tegelijkertijd begon me duidelijk te worden dat dit niet een beroep was zoals alle andere beroepen. Mijn ouders maakten me door hun reactie wel duidelijk dat ze daar zo hun gedachten over hadden.

In de jaren die nu volgden begon het geloof die alles overheersende plaats te verliezen, die het voor die tijd gehad had. Ik kreeg een vriendin, was bezig met mijn studie, de studentenvereniging etc. Van de andere kant waren er nooit momenten van geloofstwijfel en probeerde ik elke zondag naar de kerk te gaan. Onze jaarclub was gemengd qua geloof: protestanten, katholieken en één persoon met een joodse achtergrond.

Religieus leven
Tijdens mijn verblijf in 2006 in Selignac (een klooster dat door de kartuizers ter beschikking is gesteld voor bezinningsdoeleinden) is mij duidelijk geworden dat een religieus leven de weg is die voor mij bestemd is. Roeping heeft voor mij meer te maken met het wegvallen van grenzen en barrières die afleiden van de essentie, waardoor je uiteindelijke bestemming langzaamaan zichtbaar wordt, dan met het ontvangen van allerlei signalen die precies aangeven wat er op een bepaald moment dient te gebeuren. Ik hoorde zojuist in de recreatie het roepingsverhaal van een al enige tijd overleden medebroeder. Die medebroeder was schilder. Toen hij op een dag aan het werk was zag hij aan de overkant van de straat zijn werkkar met daarop zijn naam met de toevoeging meesterschilder. Dat was voor hem het moment waarop hij besloot religieus te worden.

Menselijk tekort
Misschien dat ik mijn opmerking uit de vorige alinea moet nuanceren en is er toch geen echte tegenstelling tussen het wegvallen van grenzen en het ervaren van ‘de stem’ van God. Augustinus omschrijft het cruciale moment in zijn bekering als volgt: “Gij Heer, waart tijdens zijn woorden maar bezig mij terug te draaien naar mijzelf; gij haalde mij weg van achter mijn rug, waar ik mij had neergezet, niet van zins naar mijzelf te kijken; gij zette mij vóór mijn gezicht neer, zodat ik zien moest, hoe lelijk ik was, hoe misvormd en hoe smerig, vol vlekken en zweren.

En ik zag het en griezelde, en er was geen plek meer waarheen ik kon vluchten, weg van mijzelf.” Het besef dat je als mens vanuit jezelf niets bent (niet als een minderwaardig wezen maar als menselijk tekort) is denk ik een voorwaarde om aan roeping gehoor te kunnen geven.

Bijbelse roepingsverhalen
De Bijbelse roepingsverhalen zijn voor mij belangrijk. Zo is er het roepingsverhaal van Jeremia waarin de bijna niet met woorden uit te drukken verwevenheid van de mens met God tot uitdrukking komt. In het roepingsverhaal van Elia is er de zin “Wat doe jij hier Elia? ” (1 Kon. 19:13). In het Hebreeuws is het nog kernachtiger uitgedrukt door het ontbreken van het werkwoord. Het zich present stellen voor God verwijst ook weer naar de eerste vraag die God in de Bijbel aan de mens stelt: Waar ben je Adam? (Gen. 3:9). Veelbetekenend is ook het antwoord van Adam (de mens) aan God. “Ik heb mij voor U verborgen gehouden.” Dat zich verstoppen voor God staat weer in groot contrast met de zegen van Numeri 6: 26: “Moge Jahwe zijn Gelaat naar u keren.” Ik denk dat een van de mooiste gaven van het priesterschap is dat je in de Eucharistieviering ertoe mag bemiddelen dat het Volk van God als offergave voor Gods Gelaat mag komen te staan.

Leven als roeping
Van 19 tot en met 25 maart 2012 vond in Lourdes een bijeenkomst plaats van hogere oversten met als onderwerp: ‘Religieuze mannen en vrouwen in Europa: Leven als roeping.’ Conferenties werden onder andere gegeven door Mgr. Joseph William Tobin cssr. Ik citeer uit één van zijn conferenties, waarin verwezen wordt naar Perfectae Caritatis: “A vocation cannot be reduced to the initial call of God and, even less, to the simple response of a human being. A vocation is an ongoing dialogue between God and man or woman. Just as a marriage cannot be reduced to the first declaration of love, the courtship or even, the exchange of vows, a religious vocation is really a story of love that should last for a lifetime.

The grace of perseverance in one’s vocation is the willingness to continue a dialogue of love in which the invitation of Jesus to follow Him remains as the polar star which directs the course of one’s lives. Hence, the insistence of the Church that religious life, which is born from hearing the Word of God, must embrace the following of Christ set forth in the Gospels as its supreme rule.”

Dialoog van liefde
Die dialoog van liefde is belangrijk. “God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem” (1 Joh 4:16). Deze woorden uit de Eerste Brief van Johannes brengen tot uitdrukking wat de kern is van het christelijk geloof, evenals van het christelijk Godsbeeld en het daaruit voortvloeiende beeld van de mens en de weg die deze moet gaan. De keuze voor God, voor liefde, geeft vrijheid. Vrijheid niet in de zin van blijvende onbeperkte keuzemogelijkheden, maar door daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheid te kiezen en deze keuze consequent vol te houden en te beleven. Mogen doen wat je waardevol vindt geeft vrijheid.

Een continu proces
De gedachte dat roeping een continu proces is om in liefde Jezus te volgen als richting voor je leven spreekt mij aan. Dat brengt met zich mee dat je elke dag, eigenlijk elk moment de verantwoordelijkheid hebt je daar rekenschap van te geven. Een van de mooie kanten van het kloosterleven is dat je daar voortdurend aan herinnerd wordt. Driemaal per dag zit ik in onze kerk tegenover het mooie gebrandschilderde raam van Jan Toorop waarop Jezus is afgebeeld, die mij met zijn doordringende ogen aankijkt: Wat doe jij hier?

Luc Janssens, priesterstudent voor de karmelieten

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.