Karmel Nederland

Brief Paus Franciscus eeuwfeest Teresa van Avila geplaatst op 05-01-2015 08:19
 

Op 15 oktober schreef paus Franciscus een brief over de betekenis van Teresa van Avila aan de bisschop van Avila b.g.v. het eeuwfeest van haar geboorte op 28 maart 2015.

Brief van Paus Franciscus aan Mgr. Burillo, bisschop van Avila,

voor het vijfde eeuwfeest van de Heilige Teresa (15 oktober 2014)

 Op 28 maart 1515 werd in Avila een meisje geboren, dat later bekend zou worden als de Heilige Teresa van Jezus. Nu het vijfde eeuwfeest van haar geboorte nadert, richt ik mijn blik naar die stad om God te danken voor deze geweldige vrouw. Ik wil de gelovigen van het bisdom Avila aan- moedigen het levensverhaal van deze beroemde stichteres te leren kennen en haar geschriften te lezen die, samen met haar dochters in de talrijke Karmelietessenkloosters verspreid over de gehele wereld, ons vertellen wie Teresa was en wat ze ons -mannen en vrouwen van vandaag- kan leren.

In de school van deze dolende heilige leren we pelgrims te zijn. Het beeld van de weg is een goede synthese van de boodschap van haar leven en haar werk. Ze zag het leven als een weg van volmaaktheid, waarlangs God een mens naar Hem toe leidt, verblijf na verblijf, en tegelijkertijd naar de medemens. Op welke paden wil de Heer ons leiden in het voetspoor van Teresa? Ik zou er graag vier noemen, die mij veel goed hebben gedaan: vreugde, gebed, broederlijkheid en de eigen tijd.

Teresa nodigt haar zusters uit “met vreugde te dienen” (weg van volmaaktheid 18,5). Werkelijke heiligheid is vreugde omdat een “droeve heilige een trieste heilige is”. De heiligen zijn vruchten van de genade die God aan de mensen schenkt. Elke heilige laat ons een kant zien van het veelzijdige gelaat van God. In de heilige Teresa beschouwen we God die “Soevereine Majesteit, Eeuwige Wijsheid” is (gedichten 2), maar ook nabij en vriend, die vreugde vindt in de omgang met mensen. God is blij met ons. Het ervaren van Zijn liefde was een aanstekelijke vreugde voor de heilige Teresa, die ze niet kon verbergen en die ze overbracht op haar omgeving.

De vreugde is een pad dat door het hele leven moet worden gevolgd. Ze is geen momentopname, niet oppervlakkig of stormachtig. Ze moet al gezocht worden aan het begin van ons leven (boek van haar leven 13,1). Ze drukt de innerlijke vreugde van de ziel uit, ze is nederig en bescheiden (kloosterstichtingen 12,1). Ze wordt niet verkregen via een gemakkelijke weg die het lijden en het kruis vermijdt, maar wordt gevonden in volharding en verdriet, het kijken naar de Gekruisigde en het zoeken van de Verrezen Heer (weg van volmaaktheid 26,4). De vreugde van Teresa was niet egoïstisch of in zichzelf gekeerd, maar als die van de hemel. Ze bestaat uit “de vreugde allen blij te maken” (weg van volmaaktheid 30,5) en dienstbaarheid aan de ander met een onbaatzuchtige liefde. Zoals Teresa tot een van haar kloosters dat in moeilijkheden verkeerde zei, zo zegt de heilige vandaag tot ons, en met name tegen jonge mensen: “houdt niet op vrolijk te zijn” (brief 284). Het evangelie is geen loodzware tas die met veel moeite meegesleept moet worden, maar een bron van vreugde, die het hart vervult van God en aanspoort om onze broeders te dienen!

 De heilige volgde ook de weg van het gebed, dat ze prachtig omschreef als de omgang met een vriend: “je weet je door Hem bemind, je bent vaak met Hem alleen” (boek van haar leven 8,5). Als we moeilijke tijden doormaken is er behoefte aan “sterke vrienden van God” om de zwakkeren te ondersteunen (boek van haar leven 15,5). Bidden is geen vlucht of jezelf isoleren, maar groeien in vriendschap. Een vriendschap groeit als men zich op de Heer richt, de echte Vriend en trouwe Reisgezel, met wie men alles kan verdragen, omdat Hij altijd helpt en kracht geeft en nooit in de steek laat (boek van haar leven 22,6). Bidden is niet “veel denken, maar vooral veel beminnen” (innerlijke burcht IV, 1). Het is je ogen opslaan om te kijken naar Hem die nooit ophoudt ons liefdevol aan te zien en ons geduldig te verdragen (weg van volmaaktheid 26, 3-4). God kan de zielen tot zich voeren langs vele verschillende wegen, maar het gebed is altijd een “zekere weg” (boek van haar leven 21,5). Het gebed achterwege laten betekent verdwalen (boek van haar leven 19,6). Dit advies van de heilige is van blijvende actualiteit. Ga dan vastberaden voort op de weg van het gebed, zonder dralen, tot het eind. Dit geldt vooral voor hen die een godgewijd leven leiden. Ik vraag jullie om in een cultuur waarin voorlopigheid overheerst, de trouw te beleven van het “voor altijd en altijd” (boek van haar leven 1,4); en om in een wereld zonder hoop, de vruchtbaarheid te tonen van een verliefd hart; en een maatschappij met zoveel afgoden, te tonen dat God alleen volstaat (gedicht 9).

We kunnen dit pad niet alléén gaan, maar enkel samen. Voor de heilige hervormster gaat de weg van het gebed langs de weg van de broederlijkheid in de schoot van onze Moeder de kerk. Dit was haar providentiële antwoord, geboren uit goddelijke inspiratie en vrouwelijke intuïtie, op de problemen van de kerk en de samenleving van haar tijd: kleine gemeenschappen van vrouwen stichten die, zoals het apostel-college, Christus zouden volgen, door in eenvoud te leven naar het Evangelie en de gehele kerk te ondersteunen met een leven van gebed. “Hiervoor heeft Hij jullie hierheen gebracht, zusters” en dit was de belofte: “Christus zelf zal in ons midden verblijven” (boek van haar leven 32,11). Wat een geweldige beschrijving van broederlijkheid in de kerk: als broeders en zusters samen met Christus de weg gaan! Hiervoor geeft Teresa niet veel aanbevelingen, maar slechts drie: elkaar veel beminnen, jezelf van alles ontdoen en oprechte nederigheid bezitten die “hoewel ik deze als laatste noem de voornaamste is en alle anderen omvat” (weg van volmaaktheid 4,4). Hoe graag zou ik ook in onze tijd meer broederlijke gemeenschappen willen hebben waar deze weg wordt gevolgd: voortgaan in de waarheid van de nederigheid, die ons van onszelf bevrijdt, om de ander meer en beter te beminnen, en met name de armsten. Er is niets mooier dan dit: leven en sterven als kinderen van deze Moeder, de Kerk. Juist omdat de Kerk een Moeder is bij wie de deuren altijd open staan, treedt ze mensen voortdurend tegemoet om hen het “levende water” te brengen (Joh. 4,10), dat de tuin van hun dorstige hart bevloeit. De heilige schrijfster en leermeesteres van het gebed was tegelijkertijd stichteres en missionaris op de wegen van Spanje. Haar mystieke ervaringen plaatsten haar niet buiten de wereld of de ervaringen van mensen. In tegendeel, ze gaven haar nieuwe impulsen en moed voor het werk en de verplichtingen van elke dag, omdat “de Heer ook tussen de potten en pannen is” (kloosterstichtingen 5,8). Ze ervoer de moeilijkheden van haar tijd, die zeer gecompliceerd waren, zonder toe te geven aan bittere klaagzangen, maar door ze in geloof aan te nemen en ze te zien als een kans voor nieuwe stappen op haar weg. “Want voor God zijn alle tijden goed om genaden te verlenen aan wie Hem eerlijk dient” (kloosterstichtingen 4,5).

Teresa zegt vandaag tot ons: bidt meer, om te begrijpen wat er om je heen gebeurt en om tot betere daden te komen. Het gebed overwint pessimisme en brengt goede initiatieven voort (innerlijke burcht VII, 4). Dit is Teresiaans realisme, dat oproept tot daden in plaats van emoties, tot liefde in plaats van dromen; het realisme van nederige liefde tegenover moeizame ascese. Soms kort de Heilige haar mooie brieven in door te zeggen: “wij zijn onderweg” als de uitdrukking van de urgentie om de eenmaal begonnen taak tot het einde te volbrengen. Als de wereld in brand staat, kunnen we onze tijd niet verdoen met zaken van weinig belang. Moge zij ons allen besmetten met deze heilige haast om op de paden van onze tijd voort te gaan, met het evangelie in de hand en de Geest in onze harten. ‘Het is tijd om op weg te gaan’ (Anna van sint Bartolomeus over de laatste ogenblikken van Teresa). Deze woorden van Teresa van Avila, kort voor haar dood, zijn de synthese van haar leven en worden voor ons, en in het bijzonder de Karmelitaanse familie, haar stadsgenoten uit Avila en alle Spanjaarden, een kostbare erfenis die we moeten bewaren en verrijken.

Geliefde broeder, met mijn hartelijke groeten, zeg ik tot allen: het is tijd op weg te gaan, te gaan op de wegen van vreugde, gebed, broederlijkheid en onze tijd, geleefd als genade. Laten we op de levensweg gaan aan de hand van Teresa. Haar voetsporen leiden ons altijd naar Jezus.

Ik vraag u, bid alstublieft voor mij, want ik heb het nodig. Moge Jezus u zegenen en de Heilige Maagd over u waken.

Met broederlijke groet,

 

Paus Franciscus

Terug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.