Karmel Nederland

Brief b.g.v. Jaar van Barmhartigheid geplaatst op 10-08-2016 09:56
 

Onlangs verscheen een brief van de Fernando Millan Romeral (Prior Generaal O.Carm.) en Saverio Cannistrà (Generaal Overste OCD) b.g.v. het Jaar van de Barmhartigheid.

Jezus Christus, het gelaat van de barmhartigheid van de Vader
Brief van beide Generale Oversten van de Karmelfamilie

Aan de broeders en zusters van de Karmelitaanse families,

Vrede!
Op 11 juni, trokken wij, vergezeld door onze respectievelijke raadsleden en definitors, samen door de Heilige Deur.
Aan de hand van de Moeder van Barmhartigheid, onder de zachte de blik van onze Zuster en Vrouwe, de Heilige Maagd Maria van de Berg Karmel, gingen we op bedevaart, om zo onze intentie te symboliseren, om het doel, barmhartigheid, te bereiken; het verlangen om onszelf te bekeren en barmhartig te zijn zoals de Vader (vgl. Misericordiae vultus - MV 14).
Wij hebben de Sint Pieter in het Vaticaan betreden als een heiligdom van Barmhartigheid, om de mens-geworden Barmhartigheid te ontmoeten, verlangend om zoals de Maagd Maria,  op intieme wijze te delen in het goddelijke liefdesmysterie: Jezus Christus (MV 24).
Toen we de drempel van de heilige deur overschreden, bezongen we met haar de genade van de Heer, die in het leven van onze families  voelbaar is en zich uitstrekt van geslacht op geslacht (Lk 1,50; vgl. MV 24). We zijn geroepen om, "met een zuiver hart en goed geweten ... onze Heer trouw te dienen” (Karmelregel 2); we vervullen roeping met des te meer trouw in de mate dat we haar begrijpen en ons verdiepen in haar mysterie. Wie, beter dan onze Zuster en Vrouwe, kan ons helpen die mooie taak te vervullen! “Zij heeft in haar hart de goddelijke barmhartigheid bewaard in een volmaakte harmonie met haar Zoon Jezus" (MV 24).
"Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader" (MV 1); Daarom, als we daadwerkelijk een krachtig teken willen zijn van het werk van de Barmhartige Drie-eenheid in de wereld (MV 2-3), is het absoluut noodzakelijk dat we stil staan om Hem voortdurend te overwegen; dat we groeien in de kennis van Jezus Christus om in staat te zijn om "de liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid te ervaren" (MV 8). Om het jubileum van genade te beleven, moeten we  alvorens ons te concentreren op werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van anderen, eerst onze blik richten op Hem, die de liefde van God zichtbaar en tastbaar maakt (MV 2-3). Gewoon door naar Hem te kijken en zijn gebaren en woorden te bemediteren, kunnen we onszelf ontledigen en onszelf vrij te maken voor anderen, om in Zijn naam tekenen van barmhartigheid en mededogen te stellen. Dat is het voorbeeld dat onze heiligen, die ons zijn voorgegaan op de beklimming van de Heilige Berg Karmel, ons hebben gegeven: Christus te kennen, om Hem te doen kennen en beminnen.

In deze brief willen wij u daarom uitnodigen om  Christus te beschouwen met de hulp van de Heilige Maagd, die haar barmhartige ogen niet van ons afwendt, en het getuigenis van een aantal van onze heiligen. We vragen dat ze ons helpen ons te bekeren, zodat wij apostelen mogen zijn van God, die over onze Orde, de Kerk en de wereld  zijn barmhartigheid uitstort, die Hij heeft betoond en wil blijven betonen aan  iedereen.

Van de heilige Maria Magdalena van Pazzi – van wie we dit jaar de 450ste  geboortedag vieren- leren we om ontvankelijk te worden voor barmhartigheid als een goddelijk attribuut, een synoniem voor vrede en verzoening. God heeft alle dingen met grote ordening geschapen, maar ook met een zeer grote barmhartigheid, die voortkomt uit de grote en overvloedige Liefde die Hij heeft voor zijn schepselen. … (De veertig dagen). Zoals al gezegd, is het de Menswording van het Woord, waar de Goddelijke Barmhartigheid zich definitief manifesteert. Zij, die als religieuze achternaam "van het mens-geworden Woord" droeg, begreep dat in de schoot van Maria, de Moeder van Barmhartigheid, God definitief vrede sloot met de mensheid.
Voor de heilige Maria Magdalena van Pazzi vloeit alle Goddelijke Barmhartigheid samen in Christus, waarneembaar in elk van zijn gebaren en woorden. Hij vergeeft zelfs zijn leerlingen, die in de Hof van Olijven  in slaap vallen en Hem in de steek laten te midden van zijn gruwelijke doodsstrijd, niet in staat om Hem met hun gebed bij te staan.

Zijn hoofd buigend aan het kruis (vgl. Joh 19:30), verenigd met de Vader, heeft Jezus deze vergeving uitgebreid tot de gehele mensheid, en de opperste daad van barmhartigheid volbracht. "Deze hoogste vorm van vergeving, die aan hen die Hem gekruisigd hebben wordt geschonken, toont ons hoever Gods barmhartigheid reikt." (MV 24). Maar zijn barmhartigheid houdt daar niet op. Voor de heilige Maria Magdalena blijft de liefde van Christus zichzelf openbaren: "Na te zijn opgestegen ten hemel, aan de rechterhand van zijn eeuwige Vader, blijft Jezus van dag tot dag Zijn barmhartigheid betonen en die barmhartigheid zal Hij betonen al onze dagen tot aan de dag des oordeels. Hij zal deze aanwenden voor al zijn schepselen en toont ons deze deugd door de aanvaarding van zoveel zondaars en het ondergaan van zoveel beledigingen die Hem zijn aangedaan" (De veertig dagen).

De heilige Johannes van het Kruis stelt ons in staat ons inzicht in de persoonlijke dimensie van de Goddelijke Barmhartigheid, die niet uitsluitend uit bestaat uit het sluiten van Zijn ogen voor onze gebreken, te verdiepen en te vergroten. Door Zijn genade doet de Vader ons groeien, tilt Hij ons op en nodigt Hij ons uit om hetzelfde te doen met anderen: “Telkens weer, Heer, heft Gij blij en liefdevol degene op die U beledigt; en ik kom er niet toe, degene die mij ergert weer op te beuren en te eren.” (Spreuken van Licht en Liefde, 44)
Dit verheffen bestaat uit het ons brengen tot de meest intieme gemeenschap met Hem, zoals het “gebed van een op God verliefde ziel” (dat met recht het gebed van barmhartigheid kan worden genoemd), zingt: "Gij zult me toch niet ontnemen, mijn God, wat Gij me eens gegeven hebt in Uw enige Zoon, Jezus Christus, in wie Gij me alles gegeven hebt wat ik verlang? Ik zal er mij daarom over verheugen, dat Gij niet zult talmen als ik van mijn kant blijf wachten.” (ib. 25).
Terwijl Hij in ons woont, tooit Hij ons met Zijn werken; Hij laat ons delen in Zijn attributen (Levende Vlam van Liefde B, 3,6). Dit leidt ons, altijd langs het pad van de contemplatie, naar de vereniging met God, puttend uit de overvloedige bron van schatten die Christus is (Geestelijke Hooglied 37,4).

Johannes van het Kruis zegt dat God de onze wil zijn, Zich aan ons wil geven (Levende Vlam van Liefde B, 3,6); dat is de diepe betekenis van Zijn barmhartigheid: “Het is toch wel de moeite waard dat men het in zich opneemt en er zich over verheugt: dat God geboeid wordt door een haar. De oorzaak van dit zo waardevol geboeid-zijn van God is het volgende: God wilde blijven kijken naar dat speelse bewegen van dat haar, zoals de voorafgaande verzen zeggen. Want, zoals wij gezegd hebben: het kijken van God is hetzelfde als liefhebben. Als Hij dus niet vanuit Zijn grote barmhartigheid naar ons zou kijken en ons het eerst beminnen, zoals Sint Jan zegt  (1 Johannes 4),  als Hij zich niet zou neerbuigen, dan zou dat speels bewegen van die haar –onze onbetekenende liefde- helemaal geen indruk op Hem maken. Want die liefde zou nooit zo’n hoge vlucht nemen dat zij deze goddelijke vogel vanuit den hoge zou kunnen strikken. Maar doordat zij zich neerboog om ons aan te zien en onze vlucht naar omhoog uit te lokken en onze liefde te verheffen door ze de kracht en de sterkte te verlenen voor deze vlucht... werd Hij zelf geboeid door dat speels bewegen van dit haar, dit wil zeggen daardoor werd Hij zelf verliefd, schepte er behagen in en werd geboeid. Dit is de betekenis van het vers: “Gij vestigde er een blik op en zijt verstrikt gebleven”. Het is toch alleszins geloofwaardig dat een laagvliegende vogel de hoogverheven koninklijke adelaar kan vangen, als die adelaar naar beneden komt en zich wil laten vangen." (Geestelijke Hooglied 31,8)

Dit werd door de heilige Theresia van het Kind Jezus op dezelfde manier begrepen, en het werd haar persoonlijke ervaring: "Dit is het geheim van mijn roeping, mijn hele leven en vooral het geheim van de voorrechten die Jezus aan mijn ziel heeft gegeven. Hij roept niet degenen die het verdienen, maar degenen die Hij wil of zoals Paulus zegt: God heeft medelijden met wie Hij wil en Hij bewijst barmhartigheid aan wie Hij barmhartigheid wil bewijzen. Het hangt dus niet af van de arbeid van hem die graag wil of van hem die hard loopt, maar van God die barmhartigheid bewijst." (Ms. A 2r)
Hij is het kippetje dat barmhartig haar jongen onder haar vleugels wil verzamelen (Laatste gesprekken, 7 juni 1). De wereld begrijpt Zijn tederheid niet en verwerpt deze. Dat is de reden waarom Theresia zich vastberaden -tegen de stroom van haar tijd- in de armen van de barmhartige liefde werpt, en zij  zichzelf aanbiedt als een slachtoffer, opdat Hij  “de golven van oneindige tederheid die in Hem zijn, niet zou tegenhouden”  waarmee Hij de mensheid wil overladen (Ms. A 84r). "Aan mij”, bekent ze in haar autobiografie, “heeft God Zijn oneindige barmhartigheid verleend, en door haar beschouw en aanbid ik alle andere goddelijke volmaaktheden! Dan lijken ze me allemaal te stralen van Liefde, zelfs de Rechtvaardigheid  ... Wat een zoete vreugde is het om te denken dat God rechtvaardig is, dat wil zeggen dat Hij rekening houdt met onze zwakheid, dat Hij de broosheid van onze menselijke natuur kent." (MS A 83v-84r)
Theresia spreekt niet vanuit de wetenschap of menselijke kennis. Ze vertelt haar eigen ervaring! De ervaring van een liefde die zichzelf vernedert tot in het armste menselijk hart, dat het geneest en optilt zonder te kijken naar de ellende of de fouten. Ze zal ijveren om deze bekend te maken en zelfs aanschuiven aan de tafel van de mensen die zich hebben gedistantieerd, de tafel van de ongelovigen (Ms. C 6r), waardoor ze ons eens te meer doet begrijpen dat alleen degene die de genade ervaart die Christus is,  barmhartig kan zijn zoals de Vader.

Dat is wat de zalige Titus Brandsma ons laat zien. Voor hem is de ervaring van God niet het voorrecht van een geestelijke elite: allen zijn geroepen om de gemeenschap en de intieme vereniging met de Barmhartige God te genieten. Hij geeft zichzelf zonder maat en wacht alleen op de ontvankelijkheid van het menselijk hart, Zich aanpassend aan onze concrete omstandigheden, zonder enig deel van onze natuur af te wijzen. Zelfs onze zonden neemt Hij op zich, om ons te verlossen en ons verheffen, zoals Hij heeft getoond in de Menswording. Het is noodzakelijk om elke dag te groeien in het begrip van dit mysterie om Hem te kunnen aanbidden, niet alleen in ons innerlijk, maar in alles wat bestaat, en voornamelijk in onze naaste, in wiens dienst we onszelf in concrete situaties moeten plaatsen. Titus geeft ons met zijn eigen leven een voorbeeld: hoewel hij belangrijke taken moest uitvoeren, was er voor hem niets belangrijker dan de aandacht voor degenen die hulp nodig hadden, door dialoog, vermogen tot verzoening, en pastorale toewijding, opgevat als het verlangen om Christus te ontmoeten in de meest behoeftigen. Zijn verbondenheid met het Joodse volk, toen de Duitse bezetter in Nederland antisemitische maatregelen uitvaardigde, is geworteld in zijn liefde voor barmhartigheid en gerechtigheid. Zonder angst voor de gevolgen, plaatste hij zich aan de kant van de wanhopigen. Hij wilde een stem geven aan degenen wiens stem was weggerukt en tegelijkertijd de vrijheid van de katholieke pers verdedigen, door in te gaan tegen totalitaire regels van het nazisme.
Het eindigde voor hem met de deportatie naar de concentratie-kampen, waar hij zeker leed onder beproevingen en vernederingen, maar ook daar bleef hij een apostel van mededogen en verzoening, door het delen van zijn magere rantsoenen met anderen, door hen aan te moedigen, door het biechthoren - zelfs die van een aantal van zijn bewakers! Aan het eind van zijn leven, in navolging van de barmhartige Jezus die op het kruis zijn vijanden vergaf, was Titus het gelaat van de barmhartigheid, zelfs voor de verpleegster die zijn leven beëindigde, zoals ze zelf jaren later in een geheime verklaring opbiechtte, door haar voor zijn sterven zijn rozenkrans te geven.

Zusters en broeders: gesteund door deze, en vele andere getuigenissen van onze familie, durven we in dit jubeljaar vreugdevol  de drempel van de heilige deur  te overschrijden. Laten wij begeesterd hun voetspoor volgen en onze band met Christus versterken. Laat  onze liefde voor Hem toenemen, en belijden we elke dag de liefde die Hij voor ons heeft! Laten we Hem bekend en geliefd maken! Dit is de manier waarop barmhartigheid in de Karmelitaanse familie geleefd moet worden, zeker in een zo bijzonder jaar.

Ja, met onze Zuster en Moeder, Teresa van Jezus, willen we ook zeggen: Moge God voor eeuwig gezegend zijn, Hij die zo lang op ons heeft gewacht! We hebben geleerd om met haar aan iedereen te verkondigen hoe goed en groot de Heer is.
Toen in het Zevende Verblijf, bij het beschrijven van het mysterie van de totale gave van God aan de mens, haar pen stopte bij de afgrond van het onuitsprekelijke dat niet kan worden beschreven, was het haar wens iedereen te vertellen van de goedheid van God, die haar de impuls gaf om door te gaan met schrijven. En ze deed dat om ons te vertellen dat er geen andere manier is om religieus te zijn, dan door vreugde te geven aan de Vader en om slaven van Christus te zijn, wat we bereiken in de mate waarmee we anderen vreugde geven en hun dienaars worden, waardoor we onze liefde voor God en de naaste door middel van daden bekrachtigen (Innerlijke Burcht  7, 4).

Moge het God,  op voorspraak van onze zuster de Heilige Maagd van de Berg Karmel en haar echtgenoot de heilige Jozef, behagen dat het hart van Karmelitaanse familie blijft branden met het vuur van de kennis en liefde voor Jezus Christus, zodat wij, die er deel van uitmaken, gedreven door de Heilige Geest,  apostelen mogen zijn van de barmhartige Drie-eenheid, en er door onze werken en woorden van getuigen aan iedereen.

Uw broeders:
Fr. Fernando Millán, O.Carm., Prior Generaal
Fr. Saverio Cannistra, O.C.D, Generaal Overste

Vertaling: Liesbeth Cooijmans

Terug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.