Het mysterie van de Karmel

Waartoe deze verkwisting?

Het kloosterleven van binnen uit

De Karmel wordt tegenwoordig vaak een mysterie genoemd. De karmeliet zelf zal zich meestal wat opgelaten voelen als hij zoiets hoort. Toch is er, zeker voor een buiten­staander, iets bevreemdends: er is niets bijzonders. Er is geen stichter, geen duidelijk begin, een uiterst summiere regel door iemand buiten de Orde geschreven en door dominicanen aangepast aan het westers milieu, waarin bovendien alle concrete be­palingen gevolgd worden door een relati­verend bijvoegsel als 'rekening houdend met ouderdom en behoefte', 'als het gemakkelijk kan'. De uiterlijke structuur van de Orde is nagenoeg klakkeloos overgenomen van de andere bedelordes. Een bijzon­dere ver­antwoordelijkheid in een bepaalde nood van de Kerk heeft de Orde nooit op zich genomen. Zij helpt mee en probeert dit verantwoord te doen, maar meer ook niet. Er zijn geen voortrekkers, geen pioniers die aan de Kerk nieuwe wegen wijzen. Men hoort de Karmel wel eens prijzen vanwege haar eenvoud. Inderdaad, gecom­pliceerdheid, pompa, 'politiek', elite­bewustzijn, het ophouden van een bepaalde stijl wordt bijna automatisch geweerd. Van de andere kant echter betekent 'karmelitaans' ook: van alles tegelijk doen, zodat er niets eclatant gedaan wordt. En hiervan is niet de overheid schuld, maar veeleer de instelling van de leden. Er is geen gebrek aan talenten, deze worden echter niet uitgebuit omdat de aandacht niet getrokken wordt naar één punt, maar veeleer vanuit één punt zich richt op alles. De uiterlijke kant is schamel. Vanaf het begin is de Karmel een gebouw geweest zonder gevel. Mocht deze gegroeid zijn, dan haalt zij hem zelfs bewust neer.

Wie in deze Orde intreedt en iets van zijn leven wil maken, ziet zich voor vele vraag­tekens gesteld, waarvan de eerste wel is: 'waartoe deze verkwis­ting?' De vraag aan Christus gesteld, toen een vrouw voor een kapitaal aan balsem over zijn voeten uit­goot! Judas' antwoord was: het had beter aan de armen gegeven kunnen worden!

In karmelietessenkloosters wordt voor een kapitaal aan talenten gegeven aan Christus zonder dat het iets opbrengt. Het verdwijnt achter de tralies. In de mannenkloosters gaat het op in een soort wazige nevel van wat eigenlijk de gevel moest zijn. Teresia van Lisieux geeft het aldus weer:

'Veel ijverige christenen, priesters ook, vinden dat wij overdrijven. Zij menen dat wij onze talenten beter moeten gebruiken en met Martha moeten dienen in plaats van de vaas van ons leven met alle geur die erin besloten zit ten offer te brengen. Maar wat zou het als die vazen stuk breken, als Jezus maar getroost, als de wereld of ze wil of niet, de weldoende geur maar gewaar wordt.

Voortdurende contemplatie

Hiermee is echter nog niet alles verklaard. Waarom wordt dit niet duidelijk naar buiten uitgedragen? Waarom gaf de Orde haar kluizenaarsleven prijs? Waarom paste zij zich aan bij de actieve bedelordes in plaats van bij de zuiver contemplatieve? Waarom gaat het leven van een karmeliet op in werkzaam­heid en beschouwt de jongere generatie zelfs een half uur vast­gestelde medi­tatie als een soort noodzakelijk kwaad?

Het antwoord op deze en soortgelijke vragen is: leven op de Karmel bete­kent voort­durende contemplatie, niet in oefeningen en tijden te vatten, 'dag en nacht' zegt de regel, of met de woorden van Elias, leidsman vanaf de origine op de Karmelberg, door Eliaskultus vanouds geheiligd leven 'staande voor Gods aangezicht'. In cuius conspectu sto! Men zou het ook kunnen formuleren als een in contemplatie zijn, een met God zijn, een samen met Hem in het leven staan, als het leven in God leven. En hier­door nuttig zijn voor de Kerk. Niet door iets te doen, door de beschouwing aan anderen te leren, of de vruchten van de beschouwing aan anderen mede te delen. Dit kan en zal ook vaak het gevolg zijn, maar het behoort niet tot het doel. Het doel is: leven in de wereld, in een kluizenarij of een slotklooster, in de ziel­zorg, in een profane werkkring, doet niet ter zake, dit leven doorleven in God.

Hieruit wordt alles duidelijk. Het verklaart waarom de Karmel zich rond 1300 radicaal kon omschakelen van eremietenleven naar activiteit, zonder dat dit aangevoeld werd als een aantasten van het wezen van de Orde: God is niet enkel te ontdekken in ons­zelf en in de eenzame natuur, maar ook in de even­mens, in de stad, in het leven zelf met heel haar verscheidenheid. Hier­uit wordt ook duidelijk waarom de Karmel een afkeer heeft van gecompli­ceerdheid, gewichtigdoenerij. Voor Gods aangezicht ver­bleekt de waarde die wij aan de dingen hechten. Er blijft enkel over: waarachtige liefde. En daarom betekent beschouwing op de Karmel ook: God ontmoeten niet alleen door te denken, in te keren in onszelf, maar ook door te leven met een open hart dat alles onder­zoekt en het goede behoudt, zich nergens van afsluit, maar in zichzelf, in ieder, in alles probeert door te dringen tot de goede kern.

Ook wordt hieruit duidelijk waarom er geen gevel is: het leven in God ligt ver­borgen achter en in het concrete leven. Dit laatste kan alle vormen aan­nemen, geen ervan duidt zonder meer, als een gevel aan wat het eigenlijke gebouw is. Het leven is uiteraard concreet, er is steeds een concrete levenstaak en levensvorm, maar het ideaal binden aan deze concreetheid is in de Karmel misleidend.

In feite is dit wel eens gebeurd in tijden dat de westerse geest dit meer oos­terse, mysterieuze, niet aan kon en zocht naar een concreet houvast, naar een stichter, naar bepaalde devoties, methodes van bidden en medi­teren, een school van wetenschap of geestelijk leven, een omschreven taak in de Kerk. Dit mislukte steeds behalve in één van de vele hervormingen die dan ook tot een aparte tak met eigen sfeer is uit­ge­groeid, de ongeschoeide Karmel. Het eigene ligt hier natuurlijk niet in het niet dragen van schoeisel, ook niet in het hervormd zijn, de stam heeft zich ook bij elke wisseling der tijden hervormd, het ligt in de getuigenis. Deze tak inspireert zich op twee grote figuren, Teresia van Avila en Jan van het Kruis, die het leven op de Karmel letterlijk en figuurlijk in kaart gebracht hebben. De ongeschoeide karmelieten bestu­deren de leer van deze twee heiligen en hebben zich tot taak gesteld hiermede de Kerk van dienst te zijn. Hun activiteit is uitge­sproken: 'contemplationem aliis tradere', de contemplatie aan anderen door­geven. Ook de besloten contemplatie in de nonnen­kloosters is duidelijk in haar apostoliciteit. Uit haar midden stamt de 'geschiedenis van een ziel', in talloze varianten, hieruit komen de vele heilig­verklaarden voort die getuig­den over zichzelf. Dit is de enige vorm van con­cretisering van het Karmel ideaal die bewezen heeft van blijvend nut te zijn èn voor de Karmel èn voor de Kerk. De pausen hebben de waarde van dit getui­gen erkend door Jan van het Kruis te verheffen tot kerkleraar en Teresia van Avila tot 'moeder van allen die zich interesseren voor het geestelijk leven' (mater spiritualium), en ook door Teresia van Lisieux patrones van de missies te maken.

Ook voor deze tak blijft echter gelden dat het Karmelideaal wordt aangetast zo gauw de getuigenis een esthetische of academische aangelegenheid wordt, of een min of meer pronkerige elite spiritualiteit, of ook als deze tak haar wijze van beleven als de enige juiste zou opvatten en zo toch nog een gevel zou optrekken. In plaats van in het grote geheel het ideaal te ver­duidelijken zou zij het dan verengen.

Wat wil de Karmel?

Wat de Karmel wil is niets anders als de volle nadruk laten vallen op de meest wezen­lijke taak van de christen. Dit blijkt reeds uit de oudste bronnen, waar het ordesideaal omschreven wordt als een 'dubbel doel namelijk 'God een zuiver hart aanbieden' en 'Gods tegenwoordigheid smaken'. Het is dui­delijk dat dit twee aspecten zijn van een­zelfde doel, omdat het eerste gericht is op het tweede en dit laatste niet mogelijk is zonder het eerste, want God trekt ons niet tot zich tenzij wij het willen. Het is ook duidelijk dat dit behoort tot de kern van het christendom: het is de wezenlijke taak van iedere christen zich open te stellen voor Gods heilsactiviteit en zo te streven naar ver­eniging met Hem, welke vereniging eerst volkomen zal zijn in de hemel. De Karmel is geen sekte in de Kerk maar een groep christenen, mannen en vrouwen, religieuzen en leken, die iets van het Teken van de Verlossing, de Kerk, duidelijker wil laten zien, namelijk dat verlossing niet primair bestaat in eigen werkzaamheid, in zelfbevestiging, doch in overgave, openheid, een verlan­gen, in een zuivere inzet van het diepste in ons hart, waaraan God zal beantwoorden door de gave van zichzelf. Het is hierom dat de Karmel zich­zelf beschouwt als 'bij uitstek Mariaal', omdat deze houding van de christen mariaal is: hij volgt Christus niet na door te verlossen, maar Maria door de verlossing van Christus te aanvaar­den. Door haar aanvaarding is Maria het oerbeeld van de Kerk en daarom ook van ieder christelijk leven geworden. De Karmel heeft tot taak gekre­gen dit mariaal aspect van de Kerk en het christelijk leven op een nadrukkelijke wijze zichtbaar te maken. De Kerk heeft zelf deze taak van de Karmel bevestigd door de devotie tot onze lieve vrouw van de berg Karmel tot de hare te maken. De scapulier­devotie is jammer genoeg overwoekerd door aflaten, verkeerde historische bena­de­ring, onjuiste fundering van de beloftes, in wezen echter is zij slechts een tastbaar maken van het diepste verlangen dat een christen moet bewegen: het verlangen om verlost te worden. Het heeft zijn waarde dit zichtbaar te maken in een teken dat voor het leven wordt aanvaard en steeds wordt gedragen. Het is dan een stil gebed ook in tijden dat het bidden met woor­den moeilijk valt, het is een getuigenis van onze aller­diepste inzet, verbor­gen misschien onder een berg zwakheid en zonde: dat wij aan onszelf ver­zaken en van God verwachten de vereniging met Hem in de hemel.

De Karmel wordt wel eens een strenge orde genoemd. Dit is zij over het alge­meen genomen beslist niet. Het is echter geen gemakkelijke orde, omdat elk concreet houvast van een bepaalde prestatie ontbreekt. Haar persoonlijkheid staat en valt met haar geestelijk leven en het leven van een karmeliet is meer of minder geslaagd naar de mate waarin het loskomt uit zichzelf, zich in vrijheid ontplooit en opener wordt voor God.

(Bruno Borchert, 1960)

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.